Indian Time - A Voice from the Eastern Door

Ne Atirón:taks Orihwakaión:seron Tsi Iontahkwennaientáhkhwa Wahonwatina'tón:hahse Kiokirenhtáhkwen Kanien'kéha tánon Abenakihró:non Karahstánion Tsi Thontkehrontáhkhwa

 

Sheila Ransom wa'ontkwé:ni kiokierénhton À:there Ionkwèn:rare. Iakoráhston ne Latoya Rourke.

Iehiá:tons Kaniehtonkie

Ne Atirón:taks orihwakaión:seron tsi iontahkwennaientáhkhwa wahonwatina'tón:hahse kiokirenhtáhkwen tánon tsi nahò:ten rón:nehre iakakón:tahkwe khia'teiohserá:ke ahontená:iehste ne "Ontehnhotón:ko 2018 Kanien'kéha tánon Abenakihró:non Karahstánion Tsi Thontkehrontáhkhwa," kwáh ionia'ténion tánon ón:wak tahontahsawákie ratiráhstha ne Ahkwesáhshne tánon Kahnawà:ke. Tewáhsen áhsen nihá:ti ratiráhstha wahontená:iehste ne rotirahstánion raotiio'ténhsera, kwáh ken'niiothikióhkwake ne tsi niionkwarihó:ten, ahsataten'nikòn:ron teka'nikonhratenionhá:ton tánon ón:wa nikahá:wi tekarihwatenionhiá:ton. Ratiráhstha wahonwatina'tón:hahse ne raotiio'ténhsera, a'tohseró:kon ahsén:nen nón:we ne Orihwakaión:seron Iontahkwennaientáhkhwa raononhwentsià:ke. Rotinatahré:nen enwá:ton enhontkehrontá:ko, ahatihninónnion ne káhson wenserákon óhonte ionniá:ton ne a'thera'shón:'a, tekahnhe'tarónnion, tekatsi'nehtará:ron ionnihkiákstha, kathse'tonnià:ton, karahstánion, karónnion tánon nia'té:kon shé:kon ó:ia nahò:ten ká:ien ne watkè:ron.

Babe tánon Carla Hemlock, Kahnawa'kehró:non – né:'e "Wahonwatihsennakará:tate Tehniráhstha" ne tewenhniserá:ke tsi onkiahiakseró:kten. Ne tehniiáhsen tehniráhstha tehotiienawá:kon ronónha thihonataterihonnién:ni tsi tehniráhstha ne raotiio'ténhsera tehnihson'karakè:ta'as tehnikontsheráhrhos, onia'tara'shón:'a, tehnitsi'nehtará:rons tánon tekaiéhston ionterennotahkhwa'shón:'a. Kí:ken tehnihsennowá:nen tehniiáhsen thonateróhon, kwáh ken'ní:kon ronatenaiéhston ne raotiio'ténhsera onhwentsiakwé:kon.

Ratiráhstha ratihsennarónnion: Kay Lynn Adams, Bruce Boots, Wilma Cook Zumpano, Vanessa Myra David, Sue Herne, Carrie Hill, Glenn Hill Jr., Charlotte King, Tammy King, Robin Lazore, Niio Perkins, Kiera Pyke, Sheila Ransom, Victoria Ransom, Donna Rockwell-Jock, Marjorie Skidders, Natasha Smoke Santiago, Wabigonikwe Tenasco, Paul Thomas, Ashley Thompson, Marlana Thompson, Tiann White tánon Yvette White.

Kiokierénhton, tekeníhaton tánon rarihwénhtha wahonwatihéhrhahse tahonwatí:ion ne ron'tehrón:ni, tékeni tekaierón:take karáhston, kaieron'taierón:ni, wahkaratáhkwen, ionnihkiákstha tánon na'teiotikióhkwake tsi niionkwarihò:ten karáhston tsi nikaieron'tò:tens.

Iekskaiéhston tsi nahò:ten ronahtenkià:ton wahonenhniseriióhsten Ahkwesáhshne konnón:kwe konterennótha "Kontiwennenhá:wi." Kontiwennenhá:wi – kén:ton kontihá:wi ne owenna'shón:'a iotiié:nen "aotiio'ténhsera aioié:nawa'se ne onkwawén:na taontóhetste ne aontónhnhete... kionkwehtáhkwen tóka shí:ken ne onkwawén:na akénheie, enkénheie ó:ni ne Onkwanakeráhtshera. Tóka shí:ken í:iah tetsitewahrónhkhwa, í:iah thaonsaionkwaianerenhseraién:take."

Ó:ni ákta tsi tehonatateníhen ronatatón:ni ronatenaiéhston ne Onkwehón:we Othorè:ke Nonkwá:ti Tsi Iaonhwén:tsiaien Tehontstikáhwhas Iontoweienstahkhwa'kó:wa (NNATC) Tehontstikáhwhas Raotinèn:ra tsi niionkwarihò:ten ronathiatonhseraweiénston ronwatirihonniennihákies tsi niionkwarihò:ten róntstha ne onkwarenna'shón:'a, onkwanonnia'shón:'a tánon onkwakara'shón:'a. Ne karenna'shón:'a tánon kanonnia'shón:'a wathónkiehste thó:ha akwé:kon ne rotinatahré:nen wahonkia'tarónnion, kwáh í:ken tsi wahonten'nikonhró:ri.

Rotinentahré:nen ó:ni wahonwatahónhsatate 'Garrow Hill Acoustic Duo' ratiia'tarónnion

Niio Perkins wa'ontkwé:ni ne Kwáh Aonhá:'a Ióhskats iakotenaiéhston iekaia'taié:ri onkwehonwehnéha atahkwénnia.

Glenn Hill Jr. tánon Bryan "The Bluesman" (Oròn:nia nihatiia'tò:ten rón:kwe) Garrow. Kí:ken acoustic duo wáhontste ne raoná:wen tsi karonwarahrónnion tsi nihatiweién:ten tsi niió:re iahonató:ktahse tánon skáthne ia'thónkiehste, wakié:sen tsi rón:ne, iehotshwará:karen tha'tehontakié:ron raotirén:na ronwanaterennotá:ni tekia'tíhen tsi nikarennò:ten tánon tsi ní:ioht ne aiontahónhsatate.

Ne Kanien'kéha tánon Abenaki Ratiráhstha Tsi Iontkehrontakwátha thonateróhon né:'e ne Ahkwesáhshne Tsi Niionkwarihò:ten Ronkia'tarohrókstha, ne Abenaki Tsi Niionkwarihò:ten Ronteweièn:tons Okióhkwa, Thonte'nikonhrahtká:was Kanèn:ra Raononkwe'ta'shón:'a, Ne Roia'tatokénhti Ré:sis Kanien'kéha Onkwehón:we Tsi Ratihiatónhkwa Ne Ratirihwakwatákwas, Tsi Niionkwarihò:ten Ia'tehonatenenhraiéhston.

Ne Kanien'kéha tánon Abenaki Ratiráhstha Tsi Iontkehrontakwáhtha, wa'thonwatirihwáhshnie'se ne Kenkiohkwà:ke Tsi Iehwistaientáhkhwa, Max tánon Victoria Dreyfus Aotinèn:ra tánon Margot tánon John Ernst. Tsi wahatiweiennén:ta'ne Kanón:no Ohstoronòn:ke Rati'tskó:ton Ne Ratiráhstha tahonthwistáhtka'we.

 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2018