A Voice from the Eastern Door

Wa'kiakaotsísko

She did slip

1. Tsieià:ta iakón:kwe - One woman

2. Ieià:tase - Young woman

3. Ohahà:ke - On the road

4. Wa'kiakaotsísko - She did slip

5. Iehsnonhsà:ke - On her hand

6. Ia'kaién:ta'ne - It landed

7. Ia'eié:na ne owisà:ke - She held on the ice

8. É:neken ia'akonen...

 

Reader Comments(0)

 
 
Rendered 07/24/2024 10:04