Indian Time - A Voice from the Eastern Door

Wísk Niwáhsen Niiohserá:ke Tonsahontenonhwará:ton Ne 1968 Ahskwà:ke Wahonhskwahnhó:ton

 

Kahn-Tineta Horn (ahsén:na) tánon Mike Kanen'takè:ron Mitchell (skenenkwá:ti) ronwatahónhsate ne Tsi Kanataienhró:non Raia'takwe'ní:io Karíhton. Akwé:kon Mike Mitchell. rorahstánion.

Iehiá:tons Kaniehtonkie

Wísk niwáhsen niiohserá:ke tsi náhe Tsiothóhrha niwenhni'tò:ten ne 1968 niiohserahsé:taskwe, nikahá:wi kwáh iohrhon'kehtsherá:no, kwáh ísi nón:we tsi niiothó:rehkwe, tóka nón:wa wísk nihá:ti Kanien'kehá:ka, thóha akwé:kon konnón:kwe wa'konkia'tarò:roke tsi iotáhskwake ne Kawehnohkowanèn:ke wa'tkontirihotáhrhoke. Kí:ken tekarihotáhrhon tahonwati'nikòn:ron tsi ní:ioht tsi rotiio'tákie ne Onkwehón:we/ Thiionkwehonwehserá:te raotiianerénhsera. Tahonwati'nikòn:ron tahatirihotáhrhoke ne Alcatraz, shahotenenhrón:ni ne Ahkwesáhshne karihwarò:ron, Kahtehrarà:ken ne skén:nen, ne Onkwehón:we Othorè:ke Nonkwá:ti Tsi Iaonhwén:tsiaien Tehontstikáhwhas Iontoweienstahkhwa'kó:wa tánon ó:ia ratihsennowá:nens raotkióhkwa tánon raotiianerénhsera tekarihotáhrhon.

Kí:ken tekarihotáhrhon, né:'e ne tonkié:renhte ne eh na'á:wen'ne, wahatiié:na onhwentsiakwé:kon tahonwatihshwanéta. Ronakiohkowá:nen ne iethika'én:ions iethirihwakweniénhsthak tha'tehonató:te Rotikstenha'okón:'a átste rón:nete, kwáh tsi niiothó:re ok naiá:wen tahatiià:ia'k thikaristatákie tsi niió:re ne Tsi Kaniatarowanén:ne Kaniataratákie ahatinatá:ra, thó niahón:ne tsi ronaterihwahseronniánion tánon ahontkehrontá:ko ne atsherónnia, kákhwa tánon thiká:te iontstha'shón:'a, í:iah tha'tahontate'nikonhrhá:ren ne CBSA tánon tsi ronwatinahehsá:'on.

Tsi nahò:ten ranonhtónnion ne Mike Kanen'takè:ron Mitchell, "Konnón:kwe wa'tkontátken tánon takontihrihwakétsko tsi í:iah teionerien'tí:ios kí:ken CBSA ronwatikarotahshién:ni khia'tewenhniserá:ke iontstha'shón:'a tsi nón:wa ní:ioht ne atennà:tshera tánon atsherónnia tsi nikarì:wes tenhatiià:iaks. Konnón:kwe ó:ni wa'kontenenhrón:ni takontirihotáhrhoke wa'konten'nikòn:raren wahonwatiia'tohtáhrho ronakiohkowá:nen ne ronnón:kwe tánon ratiksa'okón:'a. Wa'onkhihró:ri kióhton niiohwistá:'e ohrhon'kè:ne taiakwatátken, ó:nen shihonatoweienstá:non ne ratiksa'okón:'a tánon Soséhne nó:nen ne ronnón:kwe ronahténkion rotiio'ténhseron karistà:ke. Konnón:kwe takontirihón:ni taiakwatate'serón:nenhte tsi nikarì:wes ne OPP, RCMP tánon ne Tsi Kaná:taien Ratiríhton wa'kionkhiiahkwatasénion tánon wa'onkhiié:na. Konnón:kwe wahonwatihró:ri ne ronwatiié:nen ronnón:kwe aontahontate'serón:nenhte tánon rón:ne ne ratiríhton tánon entisewanenhrenhtánion. Wísk nihá:ti ne onkwehshón:'a wahonwatihnhò:ten thó:ne wenhniserá:te."

Mitchell iahá:iehste, "Thó shontakahá:wi, ken' shitewakión:'a katoweiénstahkwe Tekahontsiákhen Ratiráhstha Rati'tskó:ton. Shontonkié:renhte, ne konnón:kwe í:iah thateionatonhontsió:hon ne tewatewennarenià:tha thó ahonné:sheke, né:'e tsi kénk nikarihwésha akwé:kon thó iahotike'to'tánion ne tekonrénies. Wa'kaká:rara'ne tsi tekarihotáhrhon Onhwentsiakwé:kon wa'tewaterihó:ko, wahatiká:raren ne tekonrénies, Kanón:ni Nikahá:wi (New York Times), Philadelphia tánon kahiatonhserowá:nens. Kénh nón:we tsi iontehnhotónhkhwa tethatíhere ne Onkwehón:we thó:ne wahsontá:te, Tsi Kaná:taien, Kahwenóhkwes (Long Sault), Tsiowinéhtha (Morrisburg). Tsi nikanó:ron aonsahatiià:ken'ne kahiatonhseróhare tsi ní:kon. Onkwehshón:'a tahóntka'we raotihwísta, ronathwistatoweien'tónnion – ne Benedicts Kawehnò:ke ratì:teron tahonhtka'wánion ronathwistatoweien'tónnion wahatikária'ke ne aonsaiakwaiáken'ne."

Mrs. Francis khiahshakotihrékhon iahshakotiia'ténhawe ne karíhton.

Ne aón:ton ne Kanien'kehá:ka ion'wesen'ón:we tahatiià:ia'ke ne tkaia'takwe'ní:io ne "í:iah teió:ken" tahatiiahià:khon sahthí:ken kaianerenhseríson ne 1794 Jay Treaty Konwá:iats ronatatshén:naren ne Kiohro'shá:ka tánon Ohstonhró:non, Koráhne í:iah teiotatshén:naren í:iah teiorihwakweniénhston ne teká:neren. Oh nà:ken ó:nen wahatihwistá:ren tontahatirá:ko né:'e ne tontahati'serón:nenhte tekatokénhston – "ne kaia'takehnháhtshera ká:ien tsi nón:we ní:kare ionkwenhrá:ron 23(2) ne tsi kahwistowá:nen Ratihiatónhkwa Kaianerénhsera thó:wis ne Rakó:ra Roteríhonte rohsatstenhserá:wis ahá:ia'te ne ieskahwistahsón:tere, tóka ó:ni ahonwatiia'tohtáhrha (í:kare ne ieskahwistahsón:tere) tsi nón:we enhatihwistarò:roke ne ieskahwistahsón:tere tóka ó:ni enthonwanahkwisronháhse ne kaia'tohtáhrhon í:iah khia'teiótte í:iah tetkaié:ri, tóka ó:ni ákte ní:we ne onkwe'tà:ke raonaten'nikòn:ra." Ieió:ken í:iah tetkaié:ri tsi ní:ioht tsi í:we ne kén:'en. Akwé:kon tsi nihá:ti wahonwatiié:na ne Tsiothóhrha 18, 1968 kwáh kén' niió:re sahonwanáhtka'we tánon ne tsi nikanó:ron ne aonsahatiiá:ken'ne wahónhtka'we.

Ne tká:ras, "Í:se Onkwehonwé:ne Íhse's" wahatiráhste tsi tekarihotáhrhon tánon wahóntka'we ne 1969. Kí:ken ken'niiónsha tkakararáhston né:'e aonhá:'a wa'ako'nikòn:ron tánon é:so wa'thonrénia'te ne tká:ras wahonnón:ni ne Onkwehón:we Ratiráhstha Raononkwè:ta (IFC) ne kiokierenhtáhkwen akwé:kon - khia'teionkwehonwehserá:te Ronakiohkón:ni ne Tekahontsiákhen Ratiráhstha Ratitskó:ton. Kí:ken karáhston enwá:ton shé:kon enhsatkáhtho kanonwarà:ke ne https://www.nfb.ca/film/you_are_on_indian_land/

 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2018