Indian Time - A Voice from the Eastern Door

Tsi Ná:kiere Wa'kahtahkón:ni Ne Ahtahkwa'ón:we How I Made a Moccasin

 

1. Wa'kahtahkón:ni ne ahtahkwa'ón:we - I made a moccasin

2. Wá:kerahtste kahshi'tà:ke - I drew my foot

3. Wa'kate'nién:tenhste skatsiweión:kara iakóhetste - I measured 1" seam

4. Wa'kihná:rihte - I cut the pattern

5. Wa'kkwè:taron ne teiehnahrihtáhkhwa - I cut the pattern

6. Wa'kihnà:ren atekhwaráhne - I placed the leather on the table

7. Wá:kerahste ne teiehnahrihtáhkhwa ohná:ke - I drew the pattern on the leather

8. Wa'kkwe'tarón:ko ne kanéhon - I cut up the hide

9. Wa'tkihnanéta - I put a lining in

10. Wa'kihnakwè:taron - I cut the leather

11. Teiekháhstha wa'ké:hrho - I did spread the glue

12. Wa'tkihnákha - I placed the 2 leathers together

13. Wa'kera'nén:take - I did glue it

14. Wa'khseriie'tohá:ren - I did thread the needle

15. Wa'onkhseriie'toháhrhahse - She did thread the needle for me

16. Wa'tektsihkwarón:ten - I did tie a knot

17. Wa'khseriie'takwè:taron - I cut the thread

18. Wa'katsheriie'tó:kten - I ran out of thread

19. Wa'tkatatáwe'ehste kehshnonhsà:ke - I did prick my finger

20. Wa'ke'níkhon ne óhna - I sewed the leather

21. Thó:ne ó:nen wa'któkerike - Then I did gather it

22. Sakeríhsi - I did take it apart again

23. Sake'níkhon - I did sew it again

24. Wa'keníhon ne ao'náhson - I did sew on the vamp

25. Wa'katenién:ten ne ahtahkwa'ón:we - I did try on the moccasin

26. Wa'keníkhon ne karatá:ke - I did sew the heel

27. Wa'kihná:ren - I did place the leather on top (cuff)

28. Wa'tekkwátho - I did make a flap (hem)

29. Wa'khseriie'tónnia'te ne óhna - I did make a string out of leather

30. Wa'kahsónteren ne a'nikahtsié:na - I attached the laces

31. Wa'kkahrontónnion - I did make a lot of holes

32. Wa'kihnakahrontónnion - I made a lot of holes in the leather

33. Wa'kóhetste ne a'nikahtsié:na - I passed the laces through

34. Wa'kiwhará:ren - I did place the fur on top

35. Taonhtané:ken aóhwhare wa'tekhwatá:se - I put rabbit fur around

36. Wa'ktsi'tsiá:ren - I put a flower on

37. Wa'kahtahkwísa - I completed my shoe

38. Wa'tkaráhta ne akwahtahkwa'ón:we - I put my moccasin on

39. Wahtahkwí:io ne akwahtahkwa'ón:we wakahtáhkwaien - I have a nice moccasin

 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2018

Rendered 01/17/2019 07:35