Indian Time - A Voice from the Eastern Door

Monica Peters, Kawennarahsthà:ke Ierihwahserón:nis - Monigarr.com

 

Monica Peters tánon ne ronatén:ro Emmie ne iekowá:nen è:rhar teionahskwanón:niani

Iehiá:tons: Jaclyn Hall

Onkwatera'shwí:iohste ón:ton skáthne wa'akiákien ne Monica Peters, kawennarahsthà:ke ierihwahserón:nis Ahkwesáhshne nón:we iakotehià:ron. Wa'kionkenonhwará:ton tsi iehiatónhkwa kenh na'oháhati ne Kastówa Tsi ionteienahninón:tha kanonhsoharà:ke ne Dana Leigh Thompson's kiakonónhsote ne iewennahnotáhkhwa iohatákie Rt. 37, ne Tekahson'karó:rens. Monica iakoio'tákie ne "Shonkwahtsí:'a Karáhkwa VR" ne iontshwa'táhkhwa. "Shonkwahtsí:'a Karáhkwa VR" né:'e ne kwáh token:'en ieká:ien (VR) iontshwa'táhkhwa kenhníson ne Oculus Rift aó:wen iontstha'shón:'a ne thonate'nienténhston ne Rotinonhsón:ni Tsi Iohontsiá:te oká:ra tánon Onkwehonwenéha. Ne kwáh tokén:'en (VR) kawennarahsthà:ke enwá:ton tenhatihtharónnion thó nón:we tsi nón:we nihón:nes skáthne iotiio'tákie tsi ionathón:te tánon rontkáhthos, ó:ni thiká:te ne tsi ronttó:kas aonsahonthró:ri. Ne iontshwa'táhkhwa "Shonkwahtsí:'a Karáhkwa VR" ísi na'karòn:iate iensaia'ténhawe (thikáhshon) tsi ní:ioht ne í:iah nonwén:ton ohén:ton, akwé:kon ne kwáh aonhá:'a rakaraweiénhen ahonehrá:ko.

Oculus raoná:wen ne Facebook (Kakónhsare iewennahnotáhkhwa) tánon tewahtká:was na'teiotikióhkwake VR iontstha'shón:'a (Oculus Rift (thikáhshon kwatokén:'en), Oculus Go (iontahonhsatatstákhwa) tánon Samsung Gear VR (Samsung konwá:ia'ts ióntstha kawennaráhstha.) Ne thikáhshon kwatokén:'en Oculus Enhonhténkia'te Enthonwatinikòn:ron Enhatíhsere khia'teiohserá:ke enthonwatiia'tatihéntho ne ronatatshenninión:ton tánon ronwatiia'tarákwas 100 nihá:ti enhontatshennínion'te ohontsiakwé:kon nithonenónhseron ahonkià:taren ahatiweientéhta'ne oh ní:ioht tsi aontahonwatiia'tatihéntho ne ronatatshennarónnion aontahonthwistáhtkawe tánon aonsahatikwatá:ko ne iontstha'shón:'a karonwarahrónnion aonsakarihwahseronníhake raotiio'ténhsera. Monica akó:wen iakotatshenninión:ton rotirákwen aionkià:taren ne Oculus Thikáhshon Kwahtokén:'en Enhonhténkia'te Enthonwati'nikòn:ron tánon ne Oculus Thikáhshon Kwatokén:'en Enthontáhsawen Enhontóweienste kí:ken iohseratákie. Tóka ne Monica kawennaráhstha akoio'ténhsera enhonwanatenaiéhsten ne Oculus Raotinèn:ra tánon tehatiia'tó:rehte, akó:wen kawennaráhstha karonwarahrónnion enhatiié:na sénha tenwaterihó:ko, tsi karonwarahrónnion tánon tsi rotiio'ténion tenkarihwahshnié:'on ne Oculus Thikáhshon raotinèn:ra

Ensatkáhtho ne akó:wen ""Shonkwahtsí:'a Karáhkwa VR" iontshwa'táhkhwa eniokè:tohte entkarihowanáhton ne sá:wen Facebook (Kakónhsare Iewennahnotáhkhwa katkekshón:'a tsi nén:we. Tsiorì:wa wa'káttoke iohshnó:re tsi nikiako'nikonhrahsa'áhton ne Monica tsi nahò:ten iakoió'te. Sontaiakwatáhsawen né:'e kí:ken wa'kheri'wanón:tonhse ne Monica.

Oh kwáh nahò:ten saió'te?

MG: Ionkéhnhas kwáh ken'nikanèn:rake akón:ni ne raoná:wen karonwarahrón:nion. Kahwistí:io ionkkarià:kse aonkió'ten. Né:'e sé's sá:katste ne ohwísta sakhninónnion tsi nahò:ten wakon'wéskwani aonkió'ten, tsi nón:wa ní:ioht ne Onkwehonwenéha owén:na aonsontónhnhete tánon tsi niká:ien ne owén:na kwáh eh í:we iótteron aónhton taontahón:kerahkwe. Né:'e ó:ni wakió'te ne android (ne karonwaráhere iohtonkià:ton rotíhshon ne Google) kakwatákwen ne aonhá:'a né:'k ne ienhsié:na tsi ní:ioht ne teiehtharáhkhwa tánon tkaráhstha) tánon ios (karonwaráhere iohtonkià:ton rotihníson tánon rotíhshon ne Sewahió:wane (Apple) Inc. ne aonhá:'a ne aó:wen ióntsthashón:'a. Iohsatstenhserá:wis ne raotinèn:ra raoná:wen teiehtharáhkhwa tsi nón:wan í:ioht ne iPhone, iPad tánon iPod ienhsié:na) ó:ni kahtenkià:tha ne Facebook (Kakónhsare Iewennahnotáhkhwa) kanèn:ra ne Onkwehonwehnéha owén:na thó:ha oié:ri tenwen'niáwe nihá:ti akwé:kon tsi nihá:ti ne Kanien'kehá:ka ratinákere. Entá:on'k wa'tékta'ne ohstón:ha ne Kanien'kéha owén:na aó:wen tsi nahò:ten ratíhsere tánon ne karonwarahrónnion né:'e tsi sótsi wa'kaio'tenhserowáhnha'ne. Né:'e ne kwáh aonhá:'a teiotonhontsióhon ne ios code, né:'e ne aonhá:'ak tsi kaia'takwe'ní:io. Iontewennaweiénstha aón:ton aiakoién:ta'ne ne á:se ios code tánon enkakwé:ni enwathró:ri ne tekonttihánion tsi nihatiwennò:ten ne Kanien'kehá:ka ne onkwawén:na tánon tekontihtháhrha iontstha'shón:'a (kawennaráhstha, teiehtharáhkhwa) akakwé:ni takahshwanéta ne tekonttihánion tsi nikawennò:tens tsi nón:we nihatinakerénion ne Kanien'kehá:ka, tsi nón:wa ní:ioht ne akwé:kon.

Ó:nen kwáh ken'niiohserá:ke shi kateniéntha ne Ronatwennaweiénston tánon kwáh shao'ié:ra ne ronhrónkha aón:ton aionkié:nawa'se, né:'k óksa enhonnì:ron "oh nonkié:ren í:iah í:se né:'e thaesaió'ten, né:'k tsi í:iah ne té:ken ne ako'ténhsera. É:so wakaten'nikonhrarákwen na'teiotkióhkwake aón:ton aionkwaió'ten aétewatste ne OR codes ó:ni (A QR code – iohshnó:re tekarihwa'serákwas code – teskiaké:ren ne 2D tekà:ronhwe code wátston entewáhtka'we wakié:sen ienhserì:wako teiehtharahkwà:ke tenwatóhetste). Ioianere'ón:we ensatkáhtho thí:ken kahson'karóhare átste nonkwá:ti tsi nón:we nihonatatón:ni ronatkwetshréhston né:'k tsi onkwehshón:'a í:iah tahonathón:te'en. Né:k tsi ne QR codes enkón;ni enwá:ton né:'k ne ienhsahtsiá:ton ne sá:wen teiehtharáhkhwa ne tsi tkahson'karóhare tánon eh enwathró:ri ne sá:wen teiehtharahkhwà:ke.

Oh nahò:ten ne' ne VR ióntstha?

MG. Tsi nahò:ten ne VR kén:ton tho ní:ioht tsi tóka satetshén:'en tsi nikarì:wes saié:'on, tsi nikahá:wi tesatstikáhwhen. Onkwehonwehnéha kwáh tokén:'en tekia'ttíhen tsi ní:ioht tsi tehatiká:nere ne kanenhrà:ke ó:ni. Só:'k nó:nen enkì:ron tsi nikahá:wi tenhsatstikáhwha, satetshén:'en tsi nikahá:wi saié:'on, ne wakathrorihákie tsi nikonhnhò:ten í:'i tsi ní:ioht tsi tekká:nere, tánon í:iah teiótteron kiohro'shakahnéha kanenhrà:ke tehatiká:nere thí:ken. Aiá:wens io'nikonhraién:tat (ne sénha akwa'nikonhraientáhten – kwáh token:'en né:'e ne taekahthá:rake kawennaráhstha í:we tsi tahsatóhetste skáthne tsi teweatawén:rie, í:kare ne ensathón:te'ne tánon enhsatkáhtho né:'k tsi ió:ien ne thiká:te. Tsiako'niknhrhén:skon, tóka ó:ni ienontsistakónhshon iakononhwáktani teio'nikonhrháhrha ne kwáh token:'en tóhsa á:iontste ne VR iontstha'shón:'a thikawenní:io tsi nithotí:ions. Akwé:kon ne onkwehshón:'a ón:wak á:se tsi róntstha, tánon thotí:ion, tsi nón:wan í:'i kionkwatehià:ron í:iah nonwén:ton tekaién:tahkwe, ne onkwa'nikòn:ra ó:ia ní:ioht tsi ionkwaren'há:'on. Só:'k ne thotí:ion enhotinonhwákten kiokierénhton énhontste ne VR ióntstha. Onkwa'nikòn:ra iorihowá:nen, enwá:ton enhsataterihónnien, tsi ní:ioht ne ensatóweienste, enwá:ton énhsatste ne VR iontstha'shón:'a í:iah thaesanonhwákten. Í:'i wakeren'há:'on. Entá:on'k enkón:ni teiononhwarawenriè:ton VR ne akatatenonhwáktat'e, né:'k ne ake'nikòn:ra, í:iah té:kehre akón:ni ne iontshwa'táhkhwa ne ahotinonhwáktat'te ne onkwehshón:'a, í:'i teka'nikonhrí:io.

Oh nahò:ten íhsehre ahotitó:kenhse ne onkwehshón:'a tsi nahò:ten saió'te tánon tsi nihsia'tò:ten?

MG: Í:kehre 2011 shiiohserahsé:tas, í:iah kwáh teské:iahre. Shikihé:ions. Ok na'á:wen'ne shé:kon kén:tho ní:kes. Khia'teiohrhon'kehtsherá:te énkie, tánon wakatonhnháhere tsi sákie tánon shé:kon wá:tons enwakió'ten, tsi ní:ioht ne kón:nis ne teienonwarahontéhrha. Ne o'nikòn:ra iorihowá:nen, né:'k ne tsi enwá:ton ienkatahsónteren tsi nahò:ten wakio'tákie, tánon enwá:ton shé:kon enkhrerihónnien ne onkwehshón:'a oh nakaié:ren, ó:ni. Né:'e tsi nonkià:tawen, wa'kerihwahní:rate tewakatonhontsió:ni akherihónnien ne ronákia'ke oh ní:ioht ne code tánon ahonnón:ni ne teieronwarotahrhókstha. Skáthne ó:ni ionkwaio'tákie ne kanà:takon ratinakerénion, kheienawà:se ahonnonniánion na'teiotikióhkwake ne tsi nón:we nihotiio'ténion ahatihá:ren tho tenwatóhetste ne ios tánon android.

Oh nahò:ten aontahsaten'nikonhráhtka'we tóka shí:ken ónhkak taiako'nikonhratihéntho ne né:'e aiontóweienste?

MG: Tsiorì:wa í:kehre ahotitó:kenhse ne onkwehshón:'a í:iah entá:on'k thaesa'nikonhrowanénhake ne aesaió'ten tsi niwakio'tenhserò:ten. Ne aonhá:'a iorihowá:nen tóhsa enhsetshá:nike tóka ó:ni tóhsa ahsatsterísthake ne tha'esaié:ron ne onkwehshón:'a tóka íhsehre ne ahsón:ni ne tekarawarahontéhrha, né:'k ki' saió'ten, tóka shí:ken ne kwáh tesatonhontsió:ni aesaió'ten. Tóka í:iah, tóhsa ensa'nikonhráksen né:'e tsi í:iah akwé:kon ne teiakoio'ténhsera.

Oh nahò:ten enwá:ton enhskwaharátsten ne tsi nén:we?

MG: Tóhkara niiohiakserá:ke niió:re Vancouver nón:we wa'tkatstikahwháhsere ienkheiatá:ti tsi niiotikióhkwake enwá:ton enionkwaió'ten ne aonsetsiónhnhete kwáh eh iótte ne ahotiwennón:ti. Enkhena'tón:hahse tsi niiotikióhkwake ne VR apps tánon karonwarahrónnion wakió'te, ahotiia'takéhnha tánon ahotiié:nawa'se aonsontónhnhete ne raotiwén:na. Né:'e shakaio'ténhsera wakiio'ténhkwe ne Kanien'kéha, 1990 shiiohserahsé:tas, né:'k tsi ne thó:ne, ne onkwehonshón:'a í:iah tehonatshennón:ni ne eh nakaié:ren, tóka nón:wa né:'e tsi í:iah kwah tehoti'nikonhraientá:'on tsi nahò:ten kate'niéntha taiakwahtharónnion, tho tsi náhe wakio'tákie aonsakerihwahseronniánion tsi ní:ioht tsi tektháhrha. Nón:wa, né:'e ne kwáh ieká:ien tsi ronhrónkha tahontáhsawen wahontkáhtho tsi niiorihowá:nen tsi nahò:ten wakió'te tánon oh ní:ioh tsi enioia'takéhnha.

Oh ní:ioht ne kaia'takehnháhtshera tehsatká:was ne kanenhrà:ke aó:wen kwáh ó:nenk?

Monica Peters iakona'tón:ni ne VR Environ iontshwa'táhkhwa "Shonkwahtsí:'a Karáhkwa VR" ón:wa nikahá:wi rotihsa'onhákie skáthne ne Oculus.

MG: Kwáh ó:nenk ne aonhá:'a tekká:nere ne ios tánon android tánon akón:ni ne tekaronwarahontéhrha ne IPhone (teiehtharáhkhwa) tánon android iontstha'shón:'a. Tóka shí:ken ónhkak kátkekshón:'a teiakotonhontsió:ni akheia'takéhnha ahonnón:ni ne tewa'á:raton iokwèn:rare, thikawenní:io ne akheia'takéhnha. Tsi nikanó:ron enwá:ton tentewahtharónnion,

Né:'e tkaia'takwe'ní:io oh nahò:ten rón:nehre aonkió'ten. Tóka shí:ken enkherihónnien sewenhnísera tekiattíhen tsi nenkenà:ton tsi ní:ioht ne tsiahià:ksera nikarì:wes. Tsi nikenà:tons $55 tsi niió:re ne akherihónnien ne onkwehshón:'a oh ní:ioht ahonnón:ni ne ronónha raoná:wen tekaronwarahontéhrha. Monica Peters Ahkwesáhshne ienákere tánon iaka'onwéskwani ahonwatirihónnien tsi nahò:ten iakoterièn:tare tánon tsi nahò:ten iakoweientehtá:'on. Tóka íhsehre taesenihthá:ren, enwá:ton ienhsheiatenwennátahse ne teiehtharahkwà:ke 650-201-2417 tóka ó:ni web site (tewa'á:raton iokwèn:rare) monigarr@monigarr.com

 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2018