Indian Time - A Voice from the Eastern Door

Ienhsewatirihwahéhrhahse Ne Ratitsienhaienskó:wa Ne Ononhsatokenhti'kó:wa tánon ne Ohontsiakwé:kon Ken'na'tekónteron Ensewatkèn:se

 

Ratihiá:tons: Rotinonhsón:ni Átste Nonkwá:ti Tehoienawá:kon Aokióhkwa

Iehonenónhne Ononhsatokenhti'kó;wa

Kanahehrsá:'on

Ne Onerahtókha 28, 2018 ne Rotinonhsón:ni Ronwatiríhonte ronwatihre'nón:ni ne Onondaga nón:we. Ne aorì:wa tsi tho iehonenónhne tahontátken ne thatì:teron ne Ononhsatokenhti'kó:wa ahonwatiri'wanón:tonhse ne thatì:teron ne Ononhsatokenhti'kó:wa t'anon ne Arihwanakonhkó:wa taharihwa'será:ko ne karihwatákie ne Arihwawa'kon'kó:wa raohiatónhsera tho ní:ioht tsi ratirihwaienté:ri ne Kaianerenhserá:ien ne Karihwatshénrion.

Kiokierenhtáhkwen ne ratinákere ne Ononhsatokenhtihkó:wa aontahatinatá:ra ahonwatirihónnien tsi nihá:ti enthón:ne ne Rotinonhsón:ni tsi nahò:ten thonehtáhkwen tánon tsi ní:ioht tsi kakwatákwen tsi nihotiianerenhserò:ten, ó:ni ahonwatihró:ri ne tsi nihá:ti ronwatiia'tarákwen tho iehonenónhne tsi ní:ioht tsi karihwatákie ne Arihwawa'konhkó:wa thonwananonhtòn:se ne tsi ionkwehonwehseraténion onkwehshón:'a, ne aonhá:'a tsi nihatiiéhrha ne ahonsahatié:na ne Rotinonhsón:ni ohontsia'shón:'a.

Tekeníhaton, ne tsi niká:ien ronwatiniahehsá:'on enhonwatiri'wanón:tonhse ne aonsahonwanatathrewáhton tsi nihá:ti iehonwatiia'ténha ne ratiksa'okón:'a tsi ionteweienstahkhwaniónhkhwa iehonwati'teron, tánon tsi nihonwatiierá:se ne tehatiiahsóntha ononhsatokenhtì:ke.

Onkonkwe'ta'shón:'a ronwatírio né:'e tsi tehonatonhontsió:ni ahatiié:na ne onkwehwéntsia tsi nónwe nitewanákere. Ne ronaterí:io ne Onkwehón:we tho nón:we nikiawé:non ne Kaianerénhserá:ien ne Karihwatshénrion.

(Ken'nithotiión:sa Ronwatiniahehsá:'on)

Nó:nen wa'thontateró:seron ne Ken'nithotiión:sa ronwatiniahehsá:'on iahatirihwá:ren ohén:ton kiokierenhtáhkwen tsi nón:we nihonatkenníson. Ne ken'nithotiión:sa wahatihthá:rahkwe tsi nikiohtón:ne wahón:nise ronwati'nikonhriário, Onkwehón:we tsi nihá:ti ronatatério né:'e ne kaié:ri na'tekahná:ne ne ieiaohetstáhkwen ne onhwentsià:ke tsi nihá:ti ne ken'nithotiión:sa, tsi nihonónhnhes ne Onkwehón:we ratinákere ne kwah ehtà:ke ne Ohstoronón:ke tánon tekeníhaton nihón:ne kwáh ehtà:ke ne Ohontsiakwé:kon. Tsi wahontónkia'te tsi nahò:ten thonehtáhkwen tánon tsi sahontóweienste tsi nihatiwennò:ten tánon tsi nahò:ten thonehtáhkwen, í:iah eh tehshá:ti teshontaterí:ios Ken'nithotiión:sa sahotiia'tahrníha'ne.

Tahonterihwáhtka'we ne Rotinonhsón:ni

Wa'thontateró:seron

Ohén:ton Karihwatéhkwen

Wathontatenonhwará:tons

Tsi ní:ioht tsi rotiiená:'on ne tehontenonhwaratónhkhwa ne Rotinonhsón:ni

Tsi nikaieron'tò:ten ne Rontatháwi

Tékeni Teioháhahke Kahshwénhtha

Karihwí:io

Sahatihnhó:ton

Rotinonhsón:ni Roanaten'nikòn:ren

Ne 11 am, ne Rotinonhsón:ni tahónhtka'we tsi nahò:ten enhatíhsere. Ro iá:nehr Iothó:re tahatáhsawe tsi ronakia'tarò:ron skáthne ne Ononhsatokenhti'kó:wa raononkwe'ta'shón:'a. Wahróhetste ne Ohén:ton Karihwatéhwen wahonwati'nikonhraientáhten oh nahò:ten kén:ton.

Shahatíhsen tsi wa'thontatenonhwará:ton. Iothó:re wahshako'nikonhraientáhten oh ní:ioht tsi rotiiená:'on ne ohserakwé:kon tsi tehontenonhwará:tons ne Rotinonhsón:ni, Ohsto'sera'kó:wa, Atón:wa, kanehó:ron kanónnia tánon oh na'kénhkha kaientowá:nen.

Kenneth Deer tká:ras tsi wahsakona'tón:has tsi nahò:t rohtharáhkwen ne Iothó:re.

Iothó:re ó:ni wahshako'nikonhraientáhkwen ne ronwatiia'tarákwen, oh noka'nikonhrò:ten ne Tékeni Teioháhahke ne kaión:ni tánon ne tehshakoti'nikonhraténies rotirihwanonhwé'on kí:ken kaianerahseratákie. Ronatihró:ri ne onkwehshón:'a rón:nes tsi nón:we niwathenníson ne "Tsi nahò:ten tá:we" tsi wathró:ri ne karihwí:io. Iothó:re tenharihwáthe'te

Tehshako'nikonraténies

Ohiatonhseratokénhti

Ne shahaià:ta Shonkwaia'tíson

Kahseriie'táhere o'nó:wa

Teiehiatonhseraientáhkhwa

Iakoià:nehr Dehaya'tgwá:ih wa'ewennóhetste ne áhsen nikawén:nake ne ratÌ:teron ne ononhsatokenhti'kó:wa raononkwe'ta'shón:'a.

Ne tkarahsthà:ke wahatiwennóhetste "Tsi Teionkwari'wakéhnhen aonsahará:ko ne Arihwawa'konhkó:wa Raohiatónhsera Tsi Kahiá:ton Ne Kaiarerenhserá:ien ne Karihwatshénrion" Ó:ni ne Rotinonhsón:ni iewahtsiá:tons ne taonsahatirihwaié:na iehotká:wen ne Dr. Antone thon í:ioht tsi tethonatá:ti ne Ononhsatokenhti'kó:wa raononkwe'ta'shón:'a ronwatihseninión:ton.

Tonsahatirihwa'será:ko ne Ononhsatokenhti'kó:wa raononkwe'ta'shón:'a ronwatihseninión:ton.

Wahariwanón:ton ne Father Davies tóhsa ahatiwén:narahste tsi nahò:ten tenhari'wa'será:ko. Tahatáhsawen tsi wahari'wanón:ton oh naetewá:iere ne taetewatatenorónkhwake sheiatahónhsatat tsi ní:ioht tsi tewahsénthos ne ionkhi'nisténha ohwéntsia ne rotí:ten tánon ne enhshéhkhwa tsi nahò:ten rononhnhéhkwen. Né:'e kí:ken akwé:kon teionkwa'nikónhrhare.

Ne ononhsatokenhti'kó:wa teiotonhontsió:ni aontahónhsatate tánon akaweientéhta'ne. Wahaweientéhta'ne ne ken'nithotiión:sa rón:nes tánon tsi niiorihowá:nen tánon tsi nahò:ten kén:ton ne kahsenna'shón:'a. Onkerá:se'se tsi ní:ioht tsi wa'thonwanonhwará:ton ne Shonkwaia'tíson tánon kwáh tsi nahò:ten ká:ien onhwentsià:ke raónha akwé:kon thohtka'wánion ne tehshonkwá:wi. Sha'tewaterennaientahtsherò:ten ne Arihwawa'konhkó:wa Francis. Father Davies enhatóweienste tsi nahò:ten tahonten'nikonhráhtka'we ne ONonhsatokénhti tenhshonwatirihwa'serákwahse.

Dr. Allesio waha'onwéskwen tsi wahatahónhsatate tsi nahò:ten tahontenikonhráhtka'we tánon tsi nahò:ten wahenhrónnion ne Iothó:re tésta's tsi teka'nikónhrhare ohén:ton tsi nnió:re othé:nen neniá:wen'ne.

Father Zambini Davies wahèn:ron teka'nikòn:ra'ke watákie

Onkwaten'nikòn:ra tánon tsi niionhnhò:tens tentewahthá:ren

Énska ne sénha aioia'tahnirónhake tánon wentó:re

Kí:ken ratsihénhstatsi Argentina nithawé:non. Í:iah ne'té:rehre tha'tehshako'nikónhrhare. Né:'e ne roio'tákie tsi nihá:ti ne tehonwati'nikonhraténion, konnón:kwe aotirihwá:ke, tsi nihá:ti ne onkwehshón:'a ronwatiia'tohtáhrho tánon ne onhwéntsia rotirihwénthon. Thawehtáhkwen tsi nikiawé:'en aonsakarihwakwatákwen tánon tsi ní:ioht tsi iehatiién:tes, sahawehiahráhkwen tsi ní:ioht tsi karihwatákie ne ohiatonhseratokénhti wahón:Nisse tsi nontaiotonhákie Ne ki' rari'wanóntha. Oh nakaié:ren ne skáthne takarihwaienawa'khónhake ne aonsakarihwakwatákwen. Arihwawa'konhkó:wa ari'wanóntha taonsetewatathrewáhten. Arihwawa'konhkó:wa akwé:kon shakonorónhkhwa. Í:'I iakwari'wanóntha ne taonsetewatathrewáhten. Tóka kí:ken enioia'takénhnha ne aonsakarihwakwaríhsi, enwá:ton tentewahtharónnion oh naiá:wen'ne ne aonsakarihwatá:ko.

Iakoià:nehr Dehaya'tgwá:ih wa'é:ron teiotonhontsióhon aionkhiiénawa'se né:'e tsi ne róntstha ne kaianerenhserá:ien ne karihwatshénrion ne 2005 Kaianerénhsera. Oneida v. Sherill ne Tsi thatirihwenhtha'kó:wa. Ratsihénhstatsi Davies wahèn:ron ne Ononhsatokénhti Karihwaienté:ri kí:ken né:'k tsi í:'i (ne Ononhsatokénhti) í:iah Ohstoronón:ke Kakoráhtshera té:ken. Ne á:se Aoianerénhsera ne Ononhsatokénhti ne 1. Aoháhsera ne onkwehshón:'a tánon atshennonniáhtshera tsi nahò:ten rón:nehre ne onkwehshón:'a. Ne Arihwawa'konhkó:wa sha'tehotió'te ne Arihwawa'kon'okón:'a ronkia'tarò:roks Ratsihénhstatsi Davies wahèn:ron enwá:ton enkwahshnié:non kí:ken (oh ní:ioht tsi taetewaié:na ne Arihwawa'kon'okón:'a). Iahonwatirihwahéhrhahse ahonwatiié:nawa'se ne tekaienawá:kon kanakerahtsherakè:ron. Ononhsatokénhti Ohstoronnón:ke í:ken í:iah né:'k té:ken karihwiiostonhsera.

Kenneth Deer taharihwakétsko ne Ratitskó:ton ne Arihwawa'kon'okón:'a tánon thí:ken Rakó:ra Trudeau wahatiri'wanón:ton ne aonsahontathré:wahte tsi nihonwatiierá:se tsi nihá:ti ronatoweiensta'nónhne ne kwáh eh iahónkie ne tsi iontoweienstahkhwaniónhkhwa ne ratitskó:ton ne Arihwawa'kon'okón:'a wahonwahró:ri ne Arihwawa'konhkó:wa ne tóhsa aonsahshakotathrewáhten.

Iothó:re wahshakohró:re ne Ononhsatokenhtì:ke ne Rotinonhsón:ni í:iah tha'tehontonhontsió:ni ne shá:ka akénhake tsi nén:we. Tóka shí:ken ne Ohstoronón:ke tehonaterien'tawenrié:'on ronónha entá:on'k tenhontté:ni, í:iah thahatikwé:ni tahontatté:ni.

Ken'nithotiión:sa ratiri'wanóntha ne aiokén:ta'ne tsi nihonkiéhrha . Shontó:ten tsi nahò:ten iahonwatirihwahéhrhahse, shaià:ta ne ken'nithoión:sa wahori'wanón:tonhse ne Ratihéhstatsi Davies taharihwa'será:ko tsi nahò:ten ratiri'wanóntha tánon ahshakoié:nawa'se aonsahatiié:na tsi nihatiia'tò:ten tánon tsi nahò:ten thonehtáhkwen. Shià:ta kwáh ionsahorihwahéhrhahse ne Ratsihénhstatsi Davies aharihwahní:rate aionkén:ta'ne takarihwa'serákwen tsi nahò:ten tahatirihwakétsko ne ken'nithotiión:sa. Ne ken'nithotiión:sa wahatiri'wanón:ton ne kaianerenhserá:ien ne karihwatshénrion "ahónhton'te." Ne Ononhsatokénhti wa'thatirihwa'será:ko entá:on'k enhontatenaktóthahse ne ioianere'ón:we tsi tahatirihwa'será:ko ién:wawe ne ioianere'ón:we tsi tenhatihtharónnion.

Á:re ne ken'nithotiión:sa wahonnì:ron thí:ken ne kaianerenhserá:ien ne Karihwatshénrion ká:ien (tánon ne Ononhsatokénhti wá:ton í:iah tekaia'takwe'ní:io)

Oh nonkié:ren [a'é:ren akahawíhton ne kaianerenhserá:ien ne karihwatshénrion] í:iah kieió:ken ohontsikwé:kon? Tó: nikarì:wes?

Tsi niió:r ieió:ken ne Ononhsatokénhti ne kaianerenhserá:ien ne ne karihwatshénrion í:iah te kaia'takwe'ní:io ne Koráhne tánon ne Énkie nonkwá:ti Ohstoronnón:ke.

Ne ken'nithotiión:sa iehonwanatoniéhton wahonnì:ron thí:ken onkwehshón:'a wahontiia'takéhnha ne kaianerenhserá:ien ne karihwatshénrion tánon iakwakwé:kon (Onkwehón:we) wa'onkwahshnéra'ke, wa'onkwaia'tohtáhrho. Wa'onkhihretsiá:ron ne sénha taiakwarihwaié:na, aiakwatóweienste tánon sénha taiakwatateren'háhten tsi ní:ioht.

Wahonwatirién:tere'ne

Ne Ononhsatokenhti'kó:wa wahontatshén:naren ne ahatiwennahnó:ten ne orihwashón:'a, ahóntken'se ne raonaten'nikòn:ra (8 ní:kon) tánon tenhatirihwa'será:ko

Ne Ononhsatokenhti'kó:wa enhonwatiié:nawa'se ne Rotinonhsón:ni raotinèn:ra enhonwatirihwahserónnien tahóntken ne Ratitskó:ton ne Arihwawa'kon'okón:'a

Ne Rotinonhsón:ni raotinèn:ra ne UPR (Universal Periodic Review) né:'e khók rononhá:'a iehón:neskwe ne tehotiienawá:kon kanakerahtsherakè:ron ne Geneva ne 30th háton ronakia'tarohrón:ne

Iekó:ra Raybould wahonwahró:ri ne Iothó:re tsi ken'nenié:rare teieristiiá:ktha aorihwa'shón:'a.

 

Reader Comments
(0)

 
 

Powered by ROAR Online Publication Software from Lions Light Corporation
© Copyright 2018

Rendered 01/09/2019 03:22